1.Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu 2.Jak media mówią o koronawirusie - analiza

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 09.06.2020

PUNKTY: 0

0

0

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

1.Nasz zespół wybrał zadanie nt. zalet i wad demokracji w czasie kryzysu. Wybraliśmy je, ponieważ uznaliśmy, że w obliczu obecnej sytuacji kryzysowej - pandemii koronawirusa, bardzo ważne jest pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu państw demokratycznych w dobie kryzysu. W spokojnej Europie rzadko dochodzi do sytuacji tak skrajnych. Nowoczesne demokracje stanęły więc w obliczu zadań im właściwie nowych, dlatego warto było przyjrzeć się temu, jakie mają zalety i wady w czasach kryzysu. Poza tym, chcieliśmy również zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacjach kryzysowych rozwiązania demokratyczne mogą mieć pewne wady, nie daje to jednak przyzwolenia na popadanie w autorytaryzm. Ponadto z punktu widzenia obywateli niektóre rozwiązania zaproponowane przez rządzących mogą wydawać się niedemokratyczne, są jednak niezbędne dla naszego bezpieczeństwo.


2.Wybrałam zadanie polegające na analizie medialnego przekazu w sprawie koronawirusa. Zadanie to wybrałam, ponieważ dotyka ono tematu obecnego znacznie dłużej w życiu społeczeństwa od trwającej pandemii - rozbieżności informacji, z którymi stykamy się w środkach masowego przekazu. Niejednokrotnie można zaobserwować, iż część portali informacyjnych obecny problem bagatelizowała, natomiast w tym samym czasie publikowane w Internecie były teksty, które sytuacje demonizowały, przyprawiając czytelników o dreszcze. Stąd wynikła moja chęć zagłębienia się w materie, która niejednokrotnie była powodem sporów między ludźmi, ponieważ w życiu codziennym trudno nam znaleźć czas na wnikliwą analizę dostarczanych nam informacji.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

1. 

Demokracja, czyli rządy ludu. Pojęcie powszechnie znane, bliskie

ludziom współczesnym. Termin, który narodził się ponad dwa tysiące lat

temu w Helladzie. Czym jest demokracja? Można powiedzieć krótko, że

obecnie demokracja jest jednym z typów systemów politycznych państw.

Jest ustrojem, który zakłada szeroki udział ludu w sprawowaniu władzy,

a więc jest ludowładztwem.

 

W czasach współczesnych, mimo że państwa demokratyczne stosują

różne rozwiązania ustrojowe, to jednak zasady demokracji są

fundamentalne i niezmienne, na których opiera się każde demokratyczne

państwo. Wśród nich wyróżniamy takie zasady jak :

 

- zasada suwerenności narodu - pogląd i przekonanie, że wszelka

władza państwowa bierze się od narodu, który jest źródłem władzy;

- zasada reprezentacji (inaczej zwana zasadą przedstawicielstwa) -

zasada stanowiąca, że obywateli w sprawowaniu władzy

reprezentują wyłonieni przez nich na określoną kadencję

przedstawiciele;

- zasada konstytucjonalizmu – oznacza to, że konstytucja jest

nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do wszystkich innych

aktów, stąd nie mogą one być z nią sprzeczne ; określa zasady

ustroju państwa, sposób powoływania i zakres kompetencji

organów państwowych oraz prawa i wolności obywateli;

- zasada państwa prawa, czyli praworządności - mówiąca, że

wszystkie organy państwowe muszą działać na podstawie prawa

i w granicach prawa;

- monteskiuszowska zasada podziału władz - podział władz na

niezależne od siebie i równoważne władze – władzę wykonawczą,

ustawodawczą i sądowniczą;

- zasada zachowania praw mniejszości – w państwie

demokratycznym zwykle decyduje większość, ale nie zawsze ta

większość ma rację, a poza tym wola większości może doprowadzić

do dyktatury i aby tego uniknąć należy zapewnić ochronę praw

mniejszości;

 

- zasada pluralizmu politycznego - zasada zapewniająca wolność

głoszenia różnych idei, poglądów, przekonań oraz gwarantująca

legalne działanie opozycji politycznej;

Należy jednak pamiętać, że nie jest jedyną formą sprawowania władzy.

Współcześnie zdecydowana większość państwa na świecie to państwa

demokratyczne, ale niestety obok nich funkcjonują również te o

systemach niedemokratycznych, do których zaliczamy autorytaryzm i

totalitaryzm. W takich państwach nie są realizowane zaprezentowane

powyżej zasady, a naród czy jednostka niewiele może w świetle

obowiązującego prawa.

 

Demokracja nie jest również ustrojem idealnym, ma swoich

zwolenników, jak i przeciwników. Jedni mówią o jej zaletach, a ci drudzy

o jej wadach. Na pewno o wiele trudniej demokracja sprawdza się w

okresie kryzysu, podczas którego należy podejmować decyzje na bieżąco,

uchwalać nowe ustawy, które będą adekwatne do panującej sytuacji. W

niektórych przypadkach może być to mocno utrudnione ze względu na

istniejące warunki, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia

i życia. Właśnie z takim warunkami mamy obecnie do czynienia.

Pandemia koronawirusa w dość znacznym stopniu wpłynęła na

postępowanie władz w państwach demokratycznych. Zmusiła władze do

odmiennego niż w zwykłych, codziennych sytuacjach działania. Czy my –

obywatele zastanawiamy się wówczas nad tym, czy demokracja to dobry

ustrój? Czy nie dostrzegamy w nim wtedy więcej wad niż zalet? Może

warto zastanowić się, jakie są te wady demokracji w czasie kryzysu.

 

Wady:

- w sytuacjach kryzysowych demokracja często działa zbyt wolno,

wszystkie ustawy muszą być przegłosowane i podjęte w sposób

demokratyczny - zajmuje to dużo czasu, a sytuacja, w której

poszczególne organy władzy na podstawie swoich konstytucyjnych

uprawnień wydają np. dekrety z mocą ustaw, może być

krytykowane jako rozwiązanie niedemokratyczne;

- podjęcie decyzji może być ograniczone, albo uniemożliwione przez

brak zgody rządzących - w takich sytuacjach lepsze są rządy

jednego, kompetentnego człowieka, co w swoich rozwiązaniach

ustrojowych dostrzegli już starożytni Rzymianie, tworząc instytucję

dyktatora ;

- w sytuacjach kryzysowych takich, jak pandemia koronawirusa

odbycie się wyborów może zostać uniemożliwione, przez czynniki

niezależne od władzy - państwo demokratyczne w takiej sytuacji

może czekać bardzo ciężki kryzys ;

W dzisiejszych czasach demokracja wydaje się jedynie słusznym i

właściwym rozwiązaniem ustrojowym. Gwarantuje jednostce duży

zakres swobód i wolności, stwarza większe możliwości rozwoju oraz

daje szansę na udział w życiu publicznym. Jeśli niektórzy krytykują

i ponoszą kwestię, że w czasie kryzysu niektóre nasze prawa są

ograniczone, to wynika to wyłącznie z troski rządzących o nasze

zdrowie i życie, abyśmy mimo zagrożenia czuli się bezpiecznie.


2.

Od początku 2020 w mediach nieustannie pojawia się temat koronawirusa, z momentem pierwszego potwierdzonego zachorowania w Polsce, temat nie znika z ust społeczeństwa. W momencie zagrożenia ludzkiego życia na tak ogromną skalę trudno zachować trzeźwe spojrzenie na sytuację. W mediach na każdym kroku natrafiamy na niepotwierdzone albo zmyślone informacje. Niemal wszystkie portale internetowe w ostatnim czasie skupiają się w równej mierze na statystykach zachorowań, jak i na działaniach rządu. Najgłośniejszym skandalem minionych tygodni bezapelacyjnie stał się zakup maseczek ochronnych za około 5 milionów złotych. 

Na temat tego zdarzenia pojawiło się wiele niepochlebnych opinii oraz kontrujących je artykułów z objaśnieniami całej sprawy. Za idealny przykład rozbieżności medialnego przekazu można uznać artykuł poświęcony tej sprawie z “Gazety Wyborczej” i odpowiedź na sformułowane w nim zarzuty zamieszczoną na stronie “TVP Info”.

 “Wyborcza ujawnia: afera z maseczkami za 5 mln zł i przeciek z CBA”. Artykuł ten daje nam możliwość spojrzenia na sprawę z dość szerokiej perspektywy, jednak należy podkreślić, że jest on opatrzony negatywnym komentarzem autora. Nastawiony jest na wywołanie negatywnego nastawienia czytelnika do przedstawionej sprawy i można to już zauważyć po przeczytaniu tylko tytułu. “TVP Info” postawiło natomiast na dość wąską pulę niekoniecznie wiarygodnych źródeł, takich jak post premiera na Facebooku, które jakoby mają zdyskredytować informacje przedstawiane przez “Wyborczą”.

Zasadniczo cały artykuł pt. „Gdyby nie Szumowski i Cieszyński, COVID-19 szalałby w Polsce jak w Lombardii” opiera się jedynie na wypowiedziach polityków związanych z partią rządzącą. Jego tytuł nie nawiązuje bezpośrednio do treści, stanowi natomiast komplementarną całość z pierwszym akapitem tekstu, który poświęcony jest pochwale dokonań ministra zdrowia oraz podsekretarza stanu.

To w czym artykuł “Wyborczej” znacząco lepiej się prezentuje to szerokie spektrum wykorzystanych źródeł (wypowiedź Pawła Wojtunika - byłego szefa CBA, słowa polityków zaangażowanych w sprawę, informacje od rzecznika CBA oraz korespondencja między Marcinem Szumowskim, a Łukaszem G.). Moim zdaniem najsilniejszym argumentem z ich strony (poza dołączonym zdjęciem) jest przywołanie art. 10 ze specustawy. Drugi artykuł opiera się tylko na tłumaczeniach ministra Szumowskiego, wpisie Mateusza Morawieckiego na Facebooku (wpis został również wykorzystany przez Wojciecha Czuchnowskiego - autora artykułu w “Wyborczej”).

Podsumowując, tekst opublikowany przez “Gazetę Wyborczą” buduje u odbiorcy przekonanie o ,,przekręcie” dokonanym przez ministra zdrowia. Robi to przy wykorzystaniu nacechowanego negatywnie słownictwa, powołując się zarówno na autorytet, w tym przypadku Pawła Wojtunika, a także na wypowiedzi samych zainteresowanych. Artykuł zamieszczony na stronie “TVP Info” niestety przedstawia jedynie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, dlatego trudno zaufać przedstawionym tam informacjom. Przy ocenie tej publikacji nie da się zapomnieć także o tym jaki PR posiada telewizja publiczna. Wątpliwości budzi także fragment “12 maja Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł, w którym oskarżyła Ministerstwo Zdrowia o to, że »przepłacając i bez sprawdzenia jakości kupiło maseczki ochronne za ponad 5 mln zł.«”, który sugeruje, że cytowane słowa pojawiły się w wymienionym tekście mimo, iż takie zdanie tam nie pada, można więc zarzucić redaktorom nie rzetelność oraz manipulacje w celu wywołania u czytelnika negatywne odczucia.

W mojej opinii większą wartość merytoryczną przedstawia artykuł autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego, zbudowany na wielopoziomowej argumentacji, która w zestawieniu z wypowiedziami prezentowanymi przez “TVP Info” wydaje się znacznie bardziej wiarygodna.
_________________________________________________________


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

1.Podczas realizacji naszego zadania spotkaliśmy się z sytuacją dość nową - musieliśmy pracować z domu, zdalnie, za pośrednictwem internetu, nie mogąc spotkać się i twarzą w twarz omówić naszego zadania. Poradziliśmy sobie z tym, oczywiście, przy pomocy zdobyczy techniki, niemniej była to rzecz dla nas nowa. Poza tym, zaskakujące podczas realizacji zadania okazało się to, że w czasach kryzysu demokracja przyspiesza sposób działania, akty prawne wydawane są o wiele szybciej - dowiedzieliśmy się o tym, przygotowując się do wykonania zadania. Jak wspomnieliśmy, wyzwaniem był brak możliwości bezpośredniego spotkania się i omówienia sposobu wykonania zadania i zebrania informacji, które okazały się być niezbędne do poprawnego przygotowania zadania.


2.Podczas realizacji zadania zaskoczył mnie fakt, ile pytań należy sobie zadać, aby zauważyć co w danym tekście stanowi niepodważalny fakt, a co jest interpretacją redaktora. Niejednokrotnie źródło, na które powoływano się w tekście, wydawały się być nie podważalne, jednak z każdym kolejnym przewertowaniem tekstu coraz to mniej można było uznać za pewne, przez co całokształt przedstawionej sprawy zmieniał się znacząco, jeśli nie całkowicie. Dość prozaiczną sprawą, a jednocześnie zaskakującą był dla mnie czas, to jak wiele trzeba go poświecić, aby ująć szerokie spektrum pojęć oraz motywów, które sprawiły, że dwa artykuły, które przecież odnoszą się do jednej sprawy, mogą być od siebie tak odmienne. To doświadczenie pozwoliło mi odczuć jak wielkiej potrzeba uwagi i cierpliwości, aby oddzielić opinie od informacji, a następnie skrystalizowanie własnego poglądu na daną sprawę.

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

Brak dodanych komentarzy.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś