Program Młodzi Głosują – zadanie zdalne Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory on-line?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 22.05.2020

PUNKTY: 2

0

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Zdecydowałem się na opisanie zadania nr 2 Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory on-line? Moim zdaniem kwestia ta stała się w dobie pandemii bardzo ważna, a co więcej wywołuje ona wiele emocjii oraz skłania do publicznej dyskusji. Uważam, że zanim odpowie się na tak postawione pytanie, należy przeanalizować wszelkie wady i zalety, a co za tym idzie - szanse i zagrożenia związane z głosowaniem on-line.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Zasady demokratycznych wyborów

Zasady prawa wyborczego dzielą się na zasady ogólne i szczegółowe. Z zapisów ordynacji wyborczej oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że w Polsce wybory są:

a) powszechne,

b) równe,

c) bezpośrednie,

d) tajne.


Informacje dotyczące zastosowania głosowania w wyborach państwowych przez internet.

Próby wprowadzenia zdalnego głosowania zostały podjęte w kilku krajach, m.in. w Estonii oraz Stanach Zjednoczonych.


W wyborach parlamentarnych w Estonii w 2007 roku przez Internet zagłosowało łącznie 5,5% uprawnionych wyborców, choć poparcie dla tej idei deklarowało w sumie 85% potencjalnych wyborców. Wyborcy w Estonii uwierzytelniali się za pomocą elektronicznego dowodu osobistego. Jest to dość powszechnie używany dokument tożsamości - posiada go 80% z 1,3 mln obywateli uprawnionych do głosowania. W wyborach lokalnych i parlamentarnych, przeprowadzanych w kolejnych latach obserwowana była tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o udział e-głosów (w 2019 r. 44%).


Podczas wyborów w USA w 2002 roku ponad dwie trzecie z zakupionych komputerów wyborczych miało usterki, zaś liczba niepoprawnie zarejestrowanych lub zgubionych głosów w niektórych miejscach sięgała od 8 do 48%. Tak wysoki udział głosów nieważnych wywołał szeroką dyskusję nad zasadnością i wiarygodnością wyborów przeprowadzanych na zasadzie e-votingu.


Jakie kryteria powinny zostać spełnione, aby wybory przeprowadzone przez Internet mogły być uznane za demokratyczne?


Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi, cztery ogólne zasady wyborów demokratycznych muszą być zawsze spełnione.


a) Zasada powszechności wyborów mówi o tym, że każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze, a więc, jeśli najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo (ale nie obowiązek) do udziału w wyborach. Wyjątkiem są tutaj obywatele pozwawieni czynnego prawa wyborczego prawomocnym wyrokiem sądowym.


b) Zasada równości wyborów oznacza, iż każdy obywatel dysponuje jednym głosem, co wyklucza np. otrzymanie drugiej karty do głosowania w przypadku omyłkowego postawienia znaku X w niewłaściwej kratce. Zasada ta określa ponadto, że każdy oddany głos ma równą wartość.


c) Zasada bezpośredniości głosowania oznacza, że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata, w związku z czym nie ma możliwości np. oddania głosu w imieniu innego obywatela.


d) Zasada tajności głosowania mówi o tym, że wyborcom muszą zostać zagwarantowane warunki do oddania głosu w sposób anonimowy, co jest realizowane np. poprzez organizację stanowisk do głosowania lub specjalnych kabin wyborczych z kotarami. Każdy głosujący ma również prawo zachowania dla siebie informacji o tym, na kogo oddał głos.


Jakie mogą być zalety przeprowadzenia wyborów przez Internet?

Takich zalet jest niewątpliwie kilka. Wśród nich warto zwrócić uwagę na następujące:


1. Głosowanie prowadzone przez Internet umożliwia oddanie głosu każdemu obywatelowi, niezależnie od lokalizacji, w której się znajduje. W ten sposób potencjalnie zwiększa dostępność procedury wyborczej i uniezależnia ją od lokalnych obwodów i lokali wyborczych.


2. Głosy są natychmiast zliczane, co wydaje się istotne w kontekście wielogodzinnej pracy przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych, których zadaniem jest zliczenie głosów i sporządzenie protokołu.


3. Elektroniczne wybory wydają się też naprawiać problem związany z możliwością dorzucania głosów do urn, który jest nierozerwalnie kojarzony z wyborami przeprowadzanymi drogą tradycyjną.


4. Wreszcie nie bez znaczenia pozostaje ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem komisji wyborczych – zarówno jej przewodniczący, jak i członkowie otrzymują wynagrodzenie za pracę przy wyborach.


Jakie mogą być wady przeprowadzenia wyborów przez Internet?

Obok wymienionych powyżej zalet, e-voting niesie ze sobą również zagrożenia. Wśród nich można wymienić:


1. Niezdefiniowany poziom bezpieczeństwa komputerów wyborczych dostępnych na rynku, opartych przeważnie o ogólne systemy operacyjne i specjalizowane oprogramowanie, które nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa według powszechnie uznanych norm. W tym kontekście pojawia się wątpliwość związana z brakiem gwarancji uczciwości głosowania.


2. Kolejny problem może być związany ze stabilnością czy uruchamianiem komputerów wyborczych. Wybory odbywają się nie tylko w określonym dniu, ale również w określonych godzinach, a w sytuacji, gdy nie będzie możliwości skorzystania z komputera, może to uniemożliwić oddanie głosu znacznej liczbie wyborców.


3. Warto zwrócić też uwagę na wydatki związane z zakupem komputerów wyborczych; koszt zakupu, ale też ich późniejszej amortyzacji będzie niewątpliwie znacząco wyższy niż koszt związany z przygotowaniem papierowych kart i urn wyborczych.


4. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o konieczności posiadania tzw. podpisu kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość, który jest w Polsce stosunkowo słabo rozpowszechniony. Jego brak w wymierny sposób wpłynie na ograniczenie dostępu do tak realizowanej procedury wyborczej.


5. Równie niepokojący jest brak gwarancji anonimowości, co wynika z tego, że anonimizację głosów prowadzi wyłącznie system centralny. W tej sytuacji wyborca, od którego wymagane będzie silne uwierzytelnienie, zostanie pozbawiony anonimowości, co z kolei gwarantuje mu tradycyjny sposób głosowania.


Czy Twoim zdaniem wybory prezydenckie w Polsce mogłyby zostać przeprowadzone przez Internet?


Uważam, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich przez internet nie jest obecnie możliwe. Po pierwsze wiele osób w Polsce nie posiada komputera lub nie potrafi z nich korzystać, co dotyczy szczególnie osób starszych. Po drugie zakupienie komputerów do głosowania zdalnego jest bardzo drogie. W mojej opinii państwa nie stać na taki wydatek, gdyż mogłoby to zaburzyć gospodarkę i jeszcze bardziej je zadłużyć.


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Podczas realizacji zadania nie napotkałem większych problemów. Zaskoczyło mnie natomiast to, że wybory przez internet odbywały się już na świecie i to wcale nie tylko w ostatnich latach.


Źródła:

https://www.wosna5.pl/zasady_prawa_wyborczego

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie_elektroniczne


Autor: Michał Pikuła

Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niwnicy


Podobało Ci się

Komentarze

Brak dodanych komentarzy.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś